Leadership

Chairman - Shastri Swami Atmaprakash Dasji

Managing Trustee - Shastri Swami Purushottamprakash Dasji

Vice president – Shri Dharmesh Vandra